Algemene voorwaarden

De facturen die 30 dagen na factuurdatum niet werden betaald, zijn vanaf dat ogenblijk en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een intrest van 1.0 % per maand. Wanneer wij verplicht zijn, zonder geldige reden van uwentwege, over te gaan tot invordering langs gerechtelijke weg, zal het bedrag vermeerderd worden met 20 %, met een minimum van 50.00 euro.

Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Brugge.