Privacyverklaring Dac Animo cvba

We zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonlijke gegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Dierenartsencentrum Animo cvba, Damsevaart zuid 75 te 8310 Sint-Kruis Brugge. Dac Animo wordt volgens de AVG beschouwd als de eindverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Dac Animo instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Dac Animo :

Dac Animo cvba
Damsevaart zuid 75
8310 Sint-Kruis Brugge
ondernemingsnummer: BE0474 503 412
050 33 49 18
info@animodap.be

Wij gebruiken uw gegevens om met u te kunnen communiceren aangaande het belang van uw dieren. Vanuit ons gerechtvaardigd belang gebruiken we uw gegevens om u te informeren over ons aanbod en diensten.

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen wij u om uw gegevens na te laten. Deze gegevens hebben wij nodig om u deze nieuwsbrief te kunnen bezorgen. Deze gegevens worden enkel voor dit doel gebruikt en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden evenmin aan derden door gegeven. Uw gegevens worden bijgehouden zolang u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Van zodra u zich hiervoor uitschrijft, worden deze gegevens verwijderd. U kan zich steeds uitschrijven, hetzij via de uitschrijflink, hetzij via rechtstreeks contact.

Wanneer u klant bij ons bent, vragen wij eveneens om uw gegevens na te laten. Deze hebben betrekking op de aanleg van het medisch dossier van uw dier(en). Verder hebben we de opgevraagde gegevens (identificatie, contactgegevens en facturatiegegevens) nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst en om tegemoet te komen aan onze wettelijke boekhoudkundige verplichtingen.

Vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening zoveel mogelijk af te stemmen op uw specifieke behoeften, gebruiken wij uw contactgegevens om u relevante informatie te kunnen verstrekken en om  de opvolging van patiënten te optimaliseren.

Doorgifte gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners, tenzij u daar toestemming voor geeft. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken. DAC Animo maakt wel gebruik van externe partijen om haar werking op een efficiënte manier te organiseren, maar garandeert steeds dat uw gegevens enkel binnen die context en op een veilige manier mogen gebruikt worden. Wij garanderen eveneens dat uw gegevens niet aan derde landen zullen doorgegeven worden.

Hoe lang worden de gegevens bij gehouden ?

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft. De gegevens die wij verwerken in het kader van onze overeenkomst worden gedurende 10 jaar ( de toepasselijke verjaringstermijn) bijgehouden. Alle andere gegevens worden gewist na beëindiging van de overeenkomst, met uitzondering van uw naam, ondernemingsnummer en mailadres, die wij nog gedurende 2 jaar bijhouden na het einde van de overeenkomst.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten :

  • Recht van inzage: u heeft het  recht om ons inzage te vragen in uw gegevens,  en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtgrondslag
  • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen
  • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent, heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn in artikel 17  van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken- u heeft de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen)
  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om op te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer  deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden
  • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan info@animodap.be.

U kan zich ten allen tijde uitschrijven voor mailings.

Indien u toch om gelijk welke reden een klacht zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be