Animo Dierenartsencentrum Blog

Europese privacy- en datawetgeving (GDPR)

Vanaf vandaag treedt de nieuwe Europese privacy- en datawetgeving (GDPR) in voege. Dit resulteert in een verstrenging van de Belgische wetgeving en zal ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens nog beter beveiligd en beheerd worden.

Ook als DIERENARTSENCENTRUM ANIMO  hechten we hier veel belang aan. Uw gegevens worden veilig beheerd en opgeslagen. Omdat u vandaag of in het verleden beroep  heeft gedaan op onze diensten,  bent u één van onze contacten in onze databank. Dit houdt in dat we u af en toe aanbiedingen en informatie kunnen versturen waarvan we denken dat u ze interessant vindt. Zoals we ook in het verleden altijd gedaan hebben, willen we volledig transparant zijn over de voorwaarden van ons legitieme gebruik van uw persoonlijke gegevens. U heeft eveneens de mogelijkheid om uw gegevens te controleren.

Het is belangrijk dat u weet dat we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming met partners of derden zullen delen.

Als u hierover nog vragen of opmerkingen zou hebben, laat niet na ons hierover te contacteren.

 

PRIVACYVERKLARING

DIERENARTSENCENTRUM ANIMO CVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen inzake ons privacybeleid, kunt u steeds bij ons terecht via info@animodap.be.

Verwerkingsdoeleinden

DIERENARTSENCENTRUM ANIMO CVBA  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en patiëntenbeheer (oa administratie, opvolging van behandelingen, bijhouden van medische info van de patiënten, opvolgen van solvabiliteit, profilering en gepersonaliseerde info).

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1(b), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte  die rechtstreeks of onrechtstreeks met   DIERENARTSENCENTRUM ANIMO CVBA verbonden zijn of met enige andere partner van DIERENARTSENCENTRUM ANIMO CVBA . DIERENARTSENCENTRUM ANIMO CVBA garandeert dat deze ontvangers de  nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn / haar persoonsgegevens te bekomen  en deze  te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde boven vermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om :  een e-mail te verzenden naar het volgende e-mail adres : info@animodap.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be